Par mums

Talsu novada Sporta skola dibināta 1952.gadā. Tās dibinātājs ir Talsu rajona izpildkomiteja un Sporta biedrība „Vārpa”. Reālo darbību sporta skola uzsāk 1953.gadā.  Dibinot sporta skolu, tajā tika iekļauti sekojoši sporta veidi: sporta vingrošana, vieglatlētika, slēpošana, biatlons, šahs, ložu šaušana, basketbols, volejbols un riteņbraukšana.

Šobrīd skolā tiek realizētas šādas profesionālās ievirzes izglītības programmas:

 • Badmintons
 • Basketbols
 • Biatlons
 • Burāšana
 • Hokejs
 • Florbols
 • Futbols
 • Riteņbraukšana
 • Smaiļošana un kanoe airēšana
 • Vieglatlētika
 • Volejbols

Kā arī interešu izglītības programma:

 • VFS pirmsskolas vecuma bērniem

Sporta skolā 2023./2024. mācību gadā nokomplektētas 77 profesionālas ievirzes mācību treniņu grupas, kurās darbojas 1039 audzēkņi, kā arī 10 interešu izglītības grupas, kurās darbojas 133 audzēkņi.

Kā sporta skolas īpašo piedāvājumu varam minēt tieši interešu izglītības programmu pirmsskolas vecuma bērniem, kas vecākiem ļoti patīk un viņi to novērtē. Kā arī ar 2015. gada 1. septembri, profesionālās ievirzes grupu fiziskās sagatavotības uzlabošanai, sporta skolā strādā fiziskās sagatavotības treneris, 2023./2024.m.gadā 3 vispārējās fiziskās sagatavotības treneri.

Talsu novada Sporta skola ir Talsu novada pašvaldības izglītības iestāde, kura īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, interešu izglītību pirmsskolas vecuma bērniem, kā arī organizē sporta sacensības vispārizglītojošajām skolām. Talsu novada Sporta skola savu mācību treniņu darbu organizē visā Talsu novadā. Skolu dibina, reorganizē un likvidē Talsu novada dome, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Sporta skolā 2023./2024. mācību gadā strādā 50 pedagogi. Skolā strādā 4 medicīnas darbinieki, 1 strādnieks. Sporta skolas administrācijā strādā direktors,  2 direktora vietnieces izglītības jomā,  izglītības metodiķis, direktora vietniece administratīvajā darbā un lietvede.

Skolas nolikumu apstiprina Talsu novada dome. Grozījumus Skolas nolikumā var izdarīt pēc skolas pedagoģiskās padomes vai Talsu novada domes priekšlikuma, tos apstiprinot Talsu novada domē.

Skolas juridiskā adrese: Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV- 3201

Skolas juridiskais statuss: pastarpinātās pārvaldes iestāde.

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.4171902179 izdota 2010.gada 17.februārī.

Sporta skolas administrācijas telpas atrodas Talsu sporta namā, Kareivju 12, Talsi, Talsu novads, LV-3201. Mācību – treniņu nodarbībām un sacensībām tiek izmantotas Talsu novada pašvaldības un citas sporta bāzes.

Sporta skola tiek finansēta no Talsu novada pašvaldības budžeta un no valsts mērķdotācijas, papildu ieņēmumi ir  vecāku līdzfinansējums un ieņēmumi no saimnieciskās darbības (sacensību dalības maksas). Sporta skolai iedalītie finanšu resursi tiek izlietoti apstiprinātā budžeta ietvaros saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Sporta skola organizē darbu, pamatojoties uz saistošajiem LR likumiem un  normatīvajiem aktiem, piemēram, Latvijas Republikas Izglītības likumu, Latvijas Republikas Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Sporta likumu, ANO Konvenciju par bērna tiesībām, Latvijas Jaunatnes sporta koncepciju, Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumiem, Talsu novada domes lēmumiem un sporta skolas nolikumu. Talsu novada Sporta skola ir vienīgā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde Talsu novadā.

Start typing and press Enter to search

Palielināt tekstu
Krāsu kontrasts