Dokumentācija

Talsu novada sporta skolas nolikums

Līgums par profesionālās ievirzes izglītības apguvi:

Audzēkņu iekšējās kārtības noteikumi

Sporta skolas audzēkņu pārcelšanas, pāriešanas uz citu sporta programmu un atskaitīšanas noteikumi

Iesniegums par iestāšanos

Iekšējās kārtības noteikumi

Lēmums Par vecāku līdzfinansējuma apmēru Talsu novada Sporta skolā

Lēmums Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes programmas

Darba plāns 2017./2018. mācību gadam

Pašvērtējuma ziņojums 2017./2018. gads

Sporta nozari reglamentējošie normatīvie akti

Dalies ar šo rakstu!