Dokumentācija

Talsu novada sporta skolas nolikums

Līgums par profesionālās ievirzes izglītības apguvi

Sporta skolas audzēkņu pārcelšanas, pāriešanas uz citu sporta programmu un atskaitīšanas noteikumi

Lēmums Par vecāku līdzfinansējuma apmēru Talsu novada Sporta skolā

Iesniegums par iestāšanos

Iekšējās kārtības noteikumi

Lēmums Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes programmas

Darba plāns 2018./2019. mācību gadam

Pašvērtējuma ziņojums 2017./2018. gads

Sporta nozari reglamentējošie normatīvie akti

MK Nr. 508

Dalies ar šo rakstu!